250-årig tryckfrihet under hot

Idag högtidlighåller riksdagen 250-årsjubileumet av tryckfriheten, den äldsta tryckfriheten i världen. Utan tryckfrihet finns ingen grund för demokratin, så det är i lika hög utsträckning ett högtidlighållande av att en av byggstenarna i demokratins fundament kom på plats. Men kanske viktigast att komma ihåg att vi inte har haft en obruten tryckfrihet i 250 år. Bl a avskaffades den efter Gustav den tredjes statskupp, i samband med återinförandet av enväldet. Gustav III förbjöd bl a nyhetsförmedling om franska revolutionen, vilket i praktiken blev förbud mot nyhetsförmedling om Frankrike. Att lära av historien är viktigt. I synnerhet som vi nu ser inskränkningar av det fria ordet i vår omvärld, och hör sådana tongångar från SD.

Dags för nya former av grön skatteväxling

Skriver i Aktuell Hållbarhet om nya former av grön skatteväxling och varför en skatteväxling är den kanske allra viktigaste frågan för regeringen 2017. Grön skatteväxling ses traditionellt som att höjda skatter på sådant som är skadligt för klimatet/miljön växlas mot sänkt skatt på arbete. Den gröna skatteväxlingen ger dubbla vinster. Dels att höjda miljöskatter ger ekonomiska incitament till minskad miljöbelastning, dels att sänkningen av skatt på arbete blir en stimulans som kan minska arbetslösheten. Den främsta kritiken mot en grön skatteväxling handlar om att skatteintäkterna minskar i takt med att incitamenten till minskad miljöbelastning ger resultat. Kritiken är dock bristfällig. Den önskade miljöstyrningseffekten har ju då uppnåtts och inget hindrar att ytterligare skattereformer genomförs, exempelvis i form av successiva höjningar av miljöskatterna.

Miljöpartiet har alltid varit pådrivande för en grön skatteväxling. Inför valet 2014 såg Miljöpartiet dock behov av att öka de totala skatteintäkterna för att finansiera reformer inom främst jobb, skola och klimat, efter alliansregeringens omfattande skattesänkningar. Fokus har därför under mandatperiodens första två år varit skattehöjningar snarare än grön skatteväxling.

Den rödgröna regeringen kan således sägas ha höjt miljöskatter, som exempelvis bensinskatt och dieselskatt, växlade mot alliansregeringens tidigare skattesänkningar. Men även sett enbart till innevarande mandatperiod är det inte så att den gröna skatteväxlingen helt har lyst med i sin frånvaro, som bland annat Centerpartiet försöker göra gällande i debatten. 2017 halveras bland annat momsen på reparation av kläder, cyklar och skor och ett reparationsavdrag för vitvaror i hemmet införs, vilket också är en form av grön skatteväxling.

Möjligheten att helt och fullt kompensera höjda miljöskatter med andra skattesänkningar finns dock först när de totala skatteintäkterna inte behöver öka för att finansiera angelägna samhällsfunktioner. Den nivån närmar vi oss nu. I dag utgör miljöskatter ungefär fem procent och skatter på arbete utgör omkring 60 procent av skattebasen i Sverige. Så utrymmet för grön skatteväxling är stort!

Miljöpartiet ser stort behov av att införa ett flertal miljöskatter. Om vi ska klara omställningen till ett hållbart samhälle måste såväl skatter på utsläpp av koldioxid som skatter på olika miljögifter öka. Hur skatteväxlingen ska genomföras är däremot inte lika självklart. I stället för att generellt minska skatter på arbete finns andra varianter av skatteväxling som på tydligare sätt visar att skattehöjningen går tillbaka helt och fullt till medborgarna, och som ur det perspektivet kan vara att föredra.

Ett sätt kan vara att införa en koldioxidskatt där intäkterna betalas tillbaka lika för alla medborgare. En sådan konstruktion skulle med fördel kunna införas på flyg, så att de totala intäkterna från en flygskatt betalas ut – lika för alla – till skattebetalarna. Den som då flyger mindre än genomsnittet får mer tillbaka i skatteåterbäring än vad hen först betalat i flygskatt. Och den som betalat mer i skatt än vad hen får tillbaka får ett tydligt ekonomiskt incitament att flyga mindre! Grundkonstruktionen är inte ny, utan har prövats i British Columbia i Kanada. Där infördes en skatt på växthusgaser med upptrappning under ett antal år och med löfte om att pengarna skulle återföras, vilket skedde både genom sänkt skatt och i form av direkt utbetalning.

En annan variant av grön skatteväxling kunde vara att överföra grundtanken i det bonus-malus-system som utretts, där bilar med låga utsläpp premieras med en bonus som betalas med höjd skatt på bilar med höga utsläpp, till livsmedelssektorns klimatpåverkan. Genom höjd moms på klimatpåverkande köttproduktion kompenserad fullt ut med sänkt moms på livsmedel som inte orsakar omfattande koldioxidutsläpp, ges tydliga ekonomiska incitament till att ställa om till en mer klimatsmart kosthållning.

Klimatfrågan är akut. Att vänta på att tekniska lösningar ska minska utsläppen är ansvarslöst. Ekonomiska incitament till utsläppsminskningar är nödvändiga för att stimulera såväl teknikutveckling som livsstilsförändringar. För att få acceptans för tillräckligt omfattande miljöskatter är det dock nödvändigt att det sker inom ramen för en grön skatteväxling.

På samma sätt som Sverige har unikt goda förutsättningar att ur ett tekniskt perspektiv leda omställningen till ett hållbart samhälle, kan en framgångsrik ekonomisk modell vara vägledande för andra länder. Då får vår omställning långt större effekt än bara våra egna utsläppsminskningar. Att Sverige bidrar mest av alla länder per capita till FN:s gröna fond är utmärkt. Men att exportera ett synsätt på klimatskatter som andra länder kan efterfölja har förutsättningar att i ännu större omfattning bidra till minskade utsläpp globalt. En omfattande grön skatteväxling bör därför vara regeringens högsta prioritet 2017!

EU försämrar förutsättningarna för förnybar energi

EU-kommissionen lade idag fram ett så kallat vinterpaket för Europas framtida energisystem. Europaparlamentariker Jakop Dalunde är besviken och menar att EU tar flera steg bakåt.

– Trots den goda målsättningen om att EU ska vara ledande på förnybart går vinterpaketet i motsatt riktning på flera punkter, säger Jakop Dalunde, medlem i Europaparlamentets energiutskott.

Dalunde framhåller att förslagen i vinterpaketet, om de omsätts i praktiken, skapar en marknad som hindrar en utbyggnad av förnybar energi, i stället för att EU skulle skapa förutsättningar för förnybar energi som bas för medlemsländernas framtida energimix.

– Målsättningarna för förnybart och energieffektivisering var bättre under den förra kommissionen än den Jean-Claude Juncker leder nu, trots tidigare löften om motsatsen. Vi kan inte backa in i framtiden, säger Jakop Dalunde.

Länk till pressmeddelande

Inlägget EU försämrar förutsättningarna för förnybar energi dök först upp på Jakop Dalunde.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter

Kulturrådets beslut om Kreativa platser klart.

Kulturrådet har nu fattat beslut om tilldelning av resurser inom ramen för det nya kulturstödet Kreativa platser. Sammanlagt får 27 projekt över hela landet dela på 32 miljoner kronor. Kreativa platser är ett nytt kulturstöd som den rödgröna regeringen inrättat för att skapa förutsättningar att i större utsträckning nå ut med kultur i bostadsområden genom föreningar som inte nås av de etablerade kulturstöden, och jag är extra glad över att ett projekt i Uppsala finns med redan första året som stödformen finns. Men de som oroat sig över att bara storstäder skulle komma ifråga har oroat sig i onödan. Bland de beviljade stöden återfinns föreningar i bland annat Flen, Bollnäs och Falköping. Mer kultur i hela landet, helt enkelt.

Information om Kulturrådets beslut om vilka som erhåller stöd återfinns här.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter

EU riskerar att missa sitt eget klimatmål

Vi gröna i Europaparlamentet har länge varnat för att EU:s klimatarbete går för långsamt. I förra veckan kom en rapport från Europeiska Revisionsrätten som bekräftade våra farhågor.

För att hantera klimatförändringar har EU bestämt att minst 20% av unionens budget ska gå till klimatinsatser. Revisionsrätten varnar nu i sin rapport om att det finns en allvarlig risk för att 20%-målet för perioden 2014-2020 inte kommer att nås. Omställningen går för långsamt.

Revisorerna rapporterar att framsteg har gjorts inom vissa politikområden, men att det inom jordbruk, landsbygdsutveckling, fiskeri och forskning i stort sett inte skett någon omställning till klimatåtgärder överhuvudtaget under de senaste åren.

Det krävs krafttag för att EU ska kunna nå målet om att var femte euro ska gå till klimatet. Både kommissionen och medlemsstaterna behöver vidta åtgärder som säkerställa en faktisk omställning till klimatåtgärder. Kommissionen behöver en ny en strategi som leder till en bättre riktad och ökad finansiering av klimatinsatser. Det behövs en tydlig handlingsplan för de utgiftsområden som har halkat efter i klimatarbetet, bättre metoder för bedömning av klimatinsatser, och att de faktiska utgifterna och resultaten från klimatåtgärderna övervakas.

Just nu pågår det en översyn av EU:s långtidsbudget. Vi gröna kommer i den processen fortsätta kämpa för att höja EU:s ambitionsnivå. Det är ju inte mer än rimligt att EU ska nå de mål unionen själv satt upp.

 

Inlägget EU riskerar att missa sitt eget klimatmål dök först upp på Jakop Dalunde.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter

Syntetisk svängmassa är lösningen på frågan om 100 procent förnybar el

Har under dagen varit på ett intressant seminarium om svängmassa – detta begrepp som seglat upp som ett hinder mot omställningen till 100 procent förnybar el efter att effektbalansen visats vara möjlig att klara. För att kort sammanfatta frågan så krävs en omfattande svängmassa för att säkerställa 50 Hz i elnätet +/- o,1 Hz. Större frekvensförändringar än så försämrar elkvaliteten, och med en förändring över 0,9 Hz är det många industrier som helt enkelt drabbas av driftstopp, med omfattande kostnader som följd. Sweco visar nu i en rapport att 2 kärnkraftreaktorer är nödvändiga att behålla om vi ska vara säkra på att inte överstiga så stora frekvensförändringar (se bilden). Men även denna utmaning har en lösning, och den heter syntetisk svängmassa. Kanske dags att komplettera elcertifikatsystemet med ett certifikatsystem för syntetisk svängmassa? img_6292

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter

Breddad kulturskoleverksamhet i Uppsala

Gjorde på förmiddagen tillsammans med Linda Eskilsson ett studiebesök på Uppsalas färska kulturskola, med anledning av det statsbidrag verksamheten beviljats. Färsk, så till vida att den tidigare musikskolan i höst kompletterats med dans och teater, vid sidan av instrumentundervisning, vilket gör att fler barns och ungdomars intressen kan fångas upp. Statsbidraget används helt och fullt för att bredda verksamheten, inte till att sänka taxor. Intressant också att höra att det generellt minskade intresset för klassiska orkesterinstrument inte är ett så omfattande problem i Uppsala, men att man förstås måste arbeta aktivt med rekryteringsfrågan. Bland annat finns ”brasslek”, där barn redan i förskoleklass kostnadsfritt får prova att spela ett brassonstrument. Man har också börjat med gruppundervisning i piano, som ett led att korta köer, med positivt resultat. Kulturskoleutredningen var kanske inte så fel ute när man lyfte just gruppundervisning som koncept, även om det förstås måste göras en bedömning ivarje enskilt fall om en sådan pedagogik fungerar för eleverna.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter ,

Våga fokusera på framgångar!

Har fått, i mina ögon, oförtjänst kritik för att jag lägger upp en video där jag talar om mer resurser till naturreservat samtidigt som det finns andra problem som regeringens politik inte löser. Att det skulle vara som att ”spela luta nör Rom brinner”. Jag begriper mycket väl att det finns stora problem som vi inte rubbar än, men det hindrar inte att vi ska ta steg för steg och flytta fram positionerna. Att vi exempelvis säkerställer naturreservat för att om möjligt rädda hotade arter är något som alla gröna borde applådera istället för att rikta allt fokus på politik som inte går vår väg. Hur man kan komma till ståndpunkten att eftersom inte allt som sker nu är positivt är allt per definition bedrövligt begriper jag däremot inte. Som jag ser det är det stora hindret mot en fortsatt utveckling där vi steg för steg flyttar fram positionerna just detta fokus på politik där vi ännu inte lyckats. Väljarna lär ju inte ge MP ökat stöd om den retoriken fortsätter, och ett svagare MP i riksdagen efter nästa val lär inte gynna en utveckling mot ett hållbart samhälle. Jag må spela luta, men jag heller i alla fall inte bensin på elden.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter

Kulturutskottets budgetberedning klar

Efter gårdagens beslut i kammaren om budgetramarna justerade kulturutskottet idag anslagsfördelningen inom det egna anslaget. Regeringens förslag passerade utskottet utan förändring, vilket innebär en total omslutning av statens kulturbudget 2017 på 14,5 miljarder kronor, vilket torde vara den starkaste kulturbudgeten någonsin Som jämförelse var utfallet för statens totala kulturbudget 2014, dvs alliansregeringens sista år, 12,7 miljarder kronor. Även med hänsyn till inflation är målet om ett tillföra kulturen en ytterligare miljard därmed infriat. Samtliga fyra allianspartier föreslog förstås lägre nivåer. Men Moderaterna är inte längre det parti som har den snålaste kulturbudgeten. Inte för att Moderaterna ändrat syn, de föreslår nedskärningar om totalt 479 miljoner kronor. Men de övertrumfas nu med råge av Centerpartiet som vill skära i kulturanslaget med över 600 miljoner kronor. En genomgång av vad det är för faktiska nedskärningar Centerpartiet nu föreslår visar att partiet helt vill avskaffa det statliga stödet till den kommunala musik- och kulturskolan, minska resurserna till den regionala kulturen, skära ner anslaget till scenkonsten och halvera filmstödet. Det är inte närodlad kulturpolitik, det är centraliserad nedskärningspolitik! Skriver lite om saken i Enköpingsposten. och mer i Altinget.

Publicerat i Okategoriserade | Etiketter